The Pirates blijven consulteerbaar

The Pirates blijven consulteerbaar

Geplaatst op 20 juli 2010 onder ICT-recht  > The Pirate Bay door Sebastiaan Vandenbogaerde.

ZIE OOK DE BELANGRIJKE ONTWIKKELING D.D. 05/10/2011: "ARREST PIRATE BAY. GELDIG OF NIET?"


Opnieuw werd een stuk gebreid in de soap omtrent de meest gecontesteerde website ter wereld, The Pirate Bay. Zowel in België als in Nederland kregen de auteursverenigingen een nul op het rekest toen ze de rechter verzochten de toegang tot de website te blokkeren. Hierna wordt kort ingegaan op beide zaken.

Geen BAF voor The Pirate Bay.
Op 9 juli 2010 heeft de Antwerpse Rechtbank van Koophandel besloten dat Belgacom en Telenet, de twee grootste internetproviders in België de toegang tot The Pirate Bay (hierna: TPB) niet hoeven te blokkeren. BAF vroeg de voorzitter een voorlopige maatregel op te leggen aan aan de ISP’s om via DNSblocking de website van TPB ontoegankelijk te maken. Dit in afwachting van de uitspraak ten gronde. De vraag werd afgewezen om tweeërlei redenen. Vooreerst had de voorzitter vragen bij het toepassen van DNS-blocking. Deze technische beperking zou immers veel te gemakkelijk te omzeilen zijn, waardoor het zijn doel zou voorbij schieten. Verder werden vragen gesteld omtrent de opportuniteit van de maatregel “gelet op de lange periode dat “Pirate Bay reeds actief is zonder dat eiseres daadkrachtig is opgetreden en gelet op de onduidelijkheid omtrent de rechten en de positie van de partijen”.

De rechtszaak werd ingespannen nadat onderhandelingen tussen de Belgian Anti-piracy Foundation (BAF) en de providers omtrent het aanbieden van illegale websites op niets uitdraaiden. Klachten met betrekking tot buitenlandse illegale websites werden stuk voor stuk door de parketten geseponeerd, waarop een kort geding nog de enige uitweg was. En nu weigert ook de rechter om maatregelen te treffen. Het is duidelijk dat een interventie van de overheid dringend aan de orde is.”, aldus een ontgoochelde Christophe Van Mechelen, directeur van BAF.

BAF verwijt de Belgische providers dat het de illegale site in bescherming neemt, en verwijst daarbij naar maatregelen die in andere Europese landen werden genomen. Telenet liet echter weten dat het als distributeur niet de rol heeft om te beslissen welke websites al dan niet mogen worden geraadpleegd, een verweer dat regelmatig opspeelt in dergelijke juridische steekspelen.

BREIN blijkt niet clever genoeg.
Op 19 juli werd een vonnis geveld voor de rechtbank van ’s Gravenhage, waarbij de Stichting BREIN in een zogenaamd proefproces, als eiseres optrad tegen ISP Ziggo BV. Daar redeneerde de rechter het volgende. BREIN heeft gepoogd de zaak met wortel en al uit te roeien door de beheerders van TPB aan te vallen in Zweden. Daar werd zowel een straf- als civielrechterlijke uitspraak bekomen die de beheerders ter verantwoording riep. Tegen de strafrechtelijke uitspraak werd hoger beroep aangetekend waardoor de straf werd opgeschort, maar aan de civielrechtelijk uitspraak werd geen gevolg gegeven. Daarna waren er de verwikkelingen in Duitsland en het even ontoegankelijk zijn van TPB (zie eerdere blogberichten). BREIN heeft aldus zelf TPB voor het gerecht gedaagd, maar nu bleek elk middel uitgeput. Het enige middel dat nog restte was het aanspreken van de ISP’s die hun klanten de gelegenheid bieden TPB ten nutte te maken.

BREIN redeneerde als volgt. Ziggo diende als tussenpersoon te worden beschouwd die de diensten aanbood aan derden om inbreuk te maken op het auteursrecht. Daarom werd naast DNS-blocking ook IP-blocking voorgesteld. Subsidiair werd de vordering gebaseerd op het onzorgvuldig en onrechtmatig handelen van Ziggo, daar deze laatste “welbewust en structureel grootschalige inbreuken door haar abonnees op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden faciliteert en aldus dergelijke inbreuken bevordert, terwijl zij deze schandelijke handelingen met één druk op de knop kan beëindigen en daartoe geen minder verstrekkend alternatief voorhanden is”.
De zienswijze van BREIN werd echter niet gevolgd. De hoofdvordering werd afgewezen omdat het volgens de rechter een minderheid van de internetgebruikers is die inbreuk plegen op de auteursrechten en BREIN de toegang wou ontzeggen voor alle gebruikers. Het is mogelijk om één of meer abonnees in rechte aan te spreken, waartoe Ziggo zelfs bereid bleek tot medewerking. Er stonden dus minder verregaande mogelijkheden open om tegen de inbreuken op te treden.

In subsidiaire orde kreeg BREIN ook nul op het rekest omdat het daar opnieuw tot uitgangspunt nam dat het de abonnee van Ziggo was die een inbreuk maakt. BREIN werd aldus volledig in het ongelijk gesteld, en zal opdraaien voor de gerechtskosten.

deJuristen is een eigentijds achtkoppig juridisch nichekantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom en ICT-recht. Door haar unieke combinatie van gespecialiseerde advocaten en juristen vormt deJuristen een ontegenzeggelijke meerwaarde voor haar klant, die steeds mag rekenen op een objectieve, genuanceerde en eerlijke dienstverlening.

Bronnen:

Uitspraak BAF
Uitspraak BREIN
http://www.zdnet.be/news/118270/pirate-bay-niet-geblokkeerd-in-belgie-/
http://thepiratebay.org/
http://www.anti-piracy.be/nl/indexb.php?n=277
http://brein.info/nieuws/artikel.asp?artikelid=42
http://tweakers.net/nieuws/68633/brein-verliest-kort-geding-tegen-ziggo-om-blokkeren-the-pirate-bay.html

Dit artikel werd ook gepubliceerd op Legal360.