Beschermen handelsnaam / bescherming handelsnamen / handelsnaam deponeren / handelsnaam registreren

Bescherming van uw handelsnaam

Inleiding

Een handelsnaam is een benaming of naam waaronder een (handels)onderneming gekend is en waaronder zij door een fysiek of rechtspersoon wordt geëxploiteerd. In België wordt aan een handelsnaam bescherming geboden. Er bestaat evenwel in België geen specifiek beschermingsregime, ondanks art. 8 van het Unieverdrag van Parijs die de lidstaten van het Unieverdrag oplegt in een nationaal beschermingsregime te voorzien. De bescherming gebeurt dan ook via het gemeen recht. Wij helpen u graag verder bij conflicten tussen handelsnamen onderling, of bij het uitstippelen van de beschermingsvoorwaarden voor uw concrete handelsnaam (publiek, zichtbaar en blijvend).

Lees hier hoe u uw handelsnaam kan beschermen
.

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder handel wordt gevoerd, en aan het handelsverkeer wordt deelgenomen. Het wordt gebruikt om de ene handelsonderneming van de andere te kunnen onderscheiden. Een handelsnaam kan uitsluitend een woordteken zijn (familienaam, bijnaam, fantasienaam).

De functies van een handelsnaam bestaan uit een onderscheidende functie (zie supra) en een publicitaire functie.

Het loutere recht op een handelsnaam verwerft men door het eerste publiek gebruik ervan. Men hoeft dus geen enkele formaliteit te vervullen. Het nadeel is wel dat een handelsnaam op zich weinig bescherming biedt. Het gebruik van de handelsnaam dient publiek, zichtbaar en blijvend te zijn. De gekozen handelsnaam dient uiteraard vrij te zijn.

Beschermingsvoorwaarden

Opdat een handelsnaam zou kunnen genieten van een zekere bescherming dient hij een voldoende onderscheidend vermogen te bezitten. Handelsnamen die louter beschrijvend zijn kunnen principieel geen bescherming genieten, de rechtspraak komt echter zelden tot de kwalificatie van "louter beschrijvend". Een handelsnaam mag bovendien niet misleidend zijn.

De beschermingsomvang beperkt zich tot het geografisch gebied waar hij gekend is. De bepaling van dit 'geografisch gebied' dient uit elk concreet geval te worden opgemaakt (bv. een plaatselijke dagbladhandelaar versus een gekend exclusief reclamebureau). De bescherming kan een rol spelen in conflicten tussen handelsnamen onderling, bij het verwarringsrisico (tussen de handelsnamen of met betrekking tot de gevoerde activiteit of plaats) en bij een conflict tussen een handelsnaam en vennootschapsnaam.

In het ICT-recht doen zich vaak conflicten voor tussen handelsnamen en domeinnamen.

Einde van de bescherming

Wanneer men de handelsnaam niet meer gebruikt eindigt bijgevolg ook de bescherming (zie voorwaarde 'blijvend'). De bescherming eindigt eveneens bij stopzetting van activiteiten of wanneer een handelsnaam zijn onderscheidend vermogen verliest.

Terug naar boven.


Handelsnaam

De wettelijke principes van het merkenrecht handelen over de functies van een merk, de beschermingsvoorwaarden, de duur en de rechten van de merkhouder.
Klik hier om een merk te deponeren
.

Bescherm uw handelsnaam hier.