deJuristen lanceert op 12 juni 2012 een nieuwe website.
Vier mee & val in de prijzen! Klik hier!

Diensten Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht

Het beschermingsvoorwerp van het auteursrecht is elk werk van letterkunde en kunst. Het auteursrecht beschermt evenwel geen ideeën , gedachten, principes, methoden of concepten. Enkel wanneer uw stuk een concrete en originele vorm heeft gekregen, komt zij in aanmerking voor bescherming. Veelgestelde vragen richten zich tot wie nu juist het auteursrecht kan claimen (ook bij meervoudige of ondeelbare werken), wat de prerogatieven zijn van een auteur (vermogensrechten: [reproductierecht, distributierecht, adaptatierecht, vertaalrecht, bestemmingsrecht, etc.], en morele rechten: [divulgatierecht, paterniteitsrecht en integriteitsrecht]) en welke nu de bestaande wettelijke en reglementaire uitzonderingen zijn.
Lees meer.

Merkenrecht

Het merkenrecht herbergt verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van bijzonder belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen moet u beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar moet zijn en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen.
deJuristen begeleidt u bij het deponeren van een Benelux of internationaal merk (merkdepot). Tevens werken wij nauw samen met een gevestigd grafisch ontwerpbureau dat uw teken grafisch kan uitwerken om zo aan de wettelijke voorwaarden te voldoen.
Lees meer

Tekeningen en modellen

Het tekeningen & modellenrecht maakt deel uit van het domein van de industriële eigendomsrechten en biedt een beschermingsmogelijkheid voor “het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan”. Minder abstract geformuleerd zorgt een depot bijvoorbeeld voor de bescherming van het dessin op uw behangpapier of voor het patroon (de 3-D vorm) van uw koffiekan. Het betreft met andere woorden een intellectueel recht m.b.t. een tastbaar “voorwerp”. Laat u echter niet misleiden, het betreft een ruim gegeven: zo zal ook de inrichting van bijvoorbeeld uw restaurant of hotelkamers in aanmerking kunnen komen voor depot. De beschermingsvoorwaarden liggen voor de hand: “nieuwheid” en “eigen karakter”.
Lees meer

Bescherming van handelsnaam

Een handelsnaam is een benaming of naam waaronder een (handels)onderneming gekend is en waaronder zij door een fysiek of rechtspersoon wordt geëxploiteerd. In België wordt aan een handelsnaam bescherming geboden. Er bestaat evenwel in België geen specifiek beschermingsregime, ondanks art. 8 van het Unieverdrag van Parijs die de lidstaten van het Unieverdrag oplegt in een nationaal beschermingsregime te voorzien. De bescherming gebeurt dan ook via het gemeen recht. Wij helpen u graag verder bij conflicten tussen handelsnamen onderling, of bij het uitstippelen van de beschermingsvoorwaarden voor uw concrete handelsnaam (publiek, zichtbaar en blijvend).
Lees meer.

Computerprogramma's en databanken

Krachtens de softwarewet worden ‘computerprogramma’s’ auteursrechtrechtelijk beschermd (hieronder valt zowel operating system software als toepassingssoftware en spelletjes). deJuristen adviseert waar nodig zodat uw programma voldoet aan de beschermingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 2, lid 1 van de Softwarewet. Ook op vragen over de toegekende exclusieve rechten (paterniteitsrecht, integriteitsrecht, reproductierecht, vertaal- en bewerkingsrecht en distributierecht) geven wij graag een antwoord.
Een databank is een verzameling van gegevens, die een zelfstandige verzameling uitmaakt, systematisch of methodisch geordend en op elektronische wijze of anderszins toegankelijk. Een databank wordt op twee wijzen beschermd, namelijk via een sui generis recht als via het auteursrecht. De creatie van een databank impliceert vaak een omvangrijke investering. Laat u juridisch adviseren indien u vragen heeft over de omvang van de bescherming.
Lees meer.

Know-how

Know-how is het geheel van kennis, die door de franchisegever is getest en opgedaan aan de hand van zijn ervaringen en de operationele basis vormt van een bedrijf. De know-how dient vertrouwelijk, substantieel en identificeerbaar te zijn. Deze kennis kan bestaan uit ongepatenteerde uitvindingen, formules, designs, tekeningen, procedures en methoden. Know-how is vaak verkregen door zware financiële en intellectuele investeringen. Bescherm uw investering en zorg voor een juridische beveiliging van uw know-how.
Lees meer

Hoe bescherm ik mijn idee?

Een idee op zich wordt niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht vereist immers een concrete en originele vorm, zij beschermt dus geen ideeën , gedachten, principes, methoden of concepten. Nochtans is de basis van alles het loutere, doch juridisch erg kwetsbare idee.Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voorzag daarom in een i-DEPOT. Met een i-DEPOT heeft u een bewijs van uw idee, en kan u zo uw concept, creatie of prototype beschermen. U krijgt een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van uw i-DEPOT garandeert.
Lees meer.

Een andere intellectueel eigendomsrechtelijke vraag?

U heeft een specifieke vraag met betrekking tot intellectuele eigendom die niet valt onder bovenstaande categorieën? Geen nood, bovenstaande categorieën gelden slechts als een niet-limitatieve opsomming van de meest voorkomende problemen. Neem contact met ons op voor een individueel advies.

Terug naar boven.


 

Intellectuele eigendom

Bij deJuristen kan u terecht voor al uw vragen rond auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen, bescherming van handelsnamen en ideëen, computerprogramma's en databanken en know-how.